Affiliate voorwaarden

Affiliate voorwaarden

Hieronder staan de affiliate voorwaarden van Maatos die van toepassing zijn als u zich als affiliate aanmeld bij Maatos.

Onze identiteit

Maatos B.V.
Hommelbrink 6
8051PV, Hattem
Gelderland, Nederland
(let op, géén bezoekadres)

Contact

Telefoonnummer: 085 130 15 47
E-mailadres: info@maatos.nl
KvK-nummer: 73843938

Artikel 1 – Definities

1. De in deze Affiliate Programma voorwaarden verstaan wij onder:
Affiliate: De natuurlijke dan wel rechtspersoon die deelneemt onder aan het partner programma van Maatos.

2. Affiliate omgeving: Besloten gedeelte op de Website die aan affiliate beschikbaar wordt gesteld

3. Platform: Het platform van Maatos waar gebruikers een eigen leeromgeving kunnen aanmaken

4. Promotiemateriaal: Materiaal dat verstrekt wordt door Maatos waaronder – maar niet beperkt tot – links, banners, logo’s, dat gebruikt wordt ter promotie van het Platform.

5. Partner website: Websites van affiliate dan wel subdomeinen en andere extensies van betreffende domeinen, welke beheerd en ingezet worden door affiliate bij de promotie van Maatos.

6. Vergoeding: Uitbetaling aan Affiliate op basis van een percentage ten aanzien van aangebrachte gebruikers voor het Platform.

7. Maatos: Maatos.nl, onderdeel van Maatos B.V., geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 73843938

Artikel 2 - Aard van de overeenkomst

1. Affiliate zal het Platform tegen een vergoeding promoten door o.a. het plaatsen van promotiemateriaal op haar Website(s)

2. Maatos stelt een Affiliate Omgeving beschikbaar aan affiliate waarin onder andere de rapportage en Vergoeding zichtbaar zijn

3. Door het aangaan van de overeenkomst vormen Maatos den Affiliate geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan

Artikel 3 - Totstandkoming

1. De overeenkomst komt tot stand door aanmelding bij het affiliate netwerk van Maatos door Affiliate

2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of aanmelding door Affiliate verstrekte gegevens onjuist zijn heeft Maatos het recht de affiliate niet te accepteren

3. Eventueel aangedragen voorwaarden of uitzonderingen door Affiliate maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen Affiliate en Maatos is afgesproken.

4. Maatos is gerechtigd om Affiliate af te wijzen of niet toe te laten in het programma

Artikel 4 – Verplichtingen Maatos

1. Maatos zal zorg dragen voor een goed functionerend Platform, waar gebruiker een eigen leer omgeving kan creëren

2. Maatos zal zorg dragen voor een deugdelijke rapportage met betrekking tot de aangebrachte gebruikers door Affiliate.

Artikel 5 – Verplichtingen Affiliate

1. Affiliate verplicht zich om het platform op de best mogelijke wijze te promoten. Affiliate zal zich onthouden van iedere handeling die afbreuk doet aan de naam van Maatos

2. Affiliate mag zich niet voordoen als onderdeel van, agent of medewerker van Maatos.

3. Het is affiliate niet toegestaan om:

 • Promotie uit te voeren op Websites of diensten die geweld, discriminatie, racisme, gokken, of enige andere illegale activiteit promoten of aanprijzen.
 • Promotie uit te voeren op websites of diensten met een erotisch of pornografisch karakter
 • Promotie uit te voeren op websites of diensten met een gewelddadig of extreem karakter
 • Promotie uit te voeren op Websites of diensten die intellectueel recht van andere partijen schend
 • Promotie uit te voeren middels ongevraagde (elektronische) communicatie via e-mail, sms of vergelijkbare medium.
 • Gebruik te maken van handelsnamen, merknamen, domeinnamen, of servicegebruikersnamen die een merk- en/of handelsnaam van Maatos bevatten of daar een gelijkenis mee vertonen

4. Het is affiliate verboden om (een deel van) de Vergoeding door te betalen aan gebruikers of door zogenaamde cash-back programma’s aan te bieden

5. Het is affiliate verboden om te adverteren op merk- en/of handelsnamen van Maatos en misspellingen daarvan

6. Affiliate mag het Promotiemateriaal uitsluitend gebruiken ter promotie van het Maatos platform.

7. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor uitingen en zal geen uitingen doen die enigszins in strijd zijn met relevante wetgeving.

8. Affiliate dient van gebruikers duidelijke opt-in te hebben voordat enig materiaal gestuurd wordt.

Artikel 6 – Vergoedingen

1. Affiliate heeft recht op een Vergoeding voor een door Affiliate aangebrachte gebruiker die:

 • Een betaald abonnement afsluit op Maatos
 • Meer dan 30 dagen aangesloten blijft bij Maatos
 • Gebruiker niet eerder bekend was bij Maatos
 • Gebruiker en transactie goedgekeurd zijn door Maatos
 • Binnen 30 dagen na het klikken op de link van Affiliate zich aansluit bij Maatos
 • Gebruiker niet dezelfde achternaam, email, IP adres, website of rekeninggegevens gebruikt als de Affiliate (geen zelf-referral)
 • Gebruiker de betaling niet annuleert of storneert. Indien gebruiker de betaling storneert wordt de eventueel teveel betaalde vergoeding ingehouden op de volgende betaling

2. Affiliate ontvangt een vergoeding gedurende de eerste 12 maanden van de aangebrachte gebruiker.

3. Affiliate ontvangt een percentage van 30% (dertig procent) over het door gebruiker betaalde abonnementsgeld exclusief btw.

4. Affiliate ontvangt géén vergoeding over eventuele extra afgenomen services, zoals maar niet uitsluitend: het opbouwen van de omgeving of het plaatsen van de cursus.

5. De vergoeding zal met een minimumbedrag van €50,00 worden uitbetaald. Mocht de vergoeding in een bepaalde maand onder de €50,00 uitkomen, dan zal de uitbetaling van de vergoeding worden doorgeschoven naar de volgende maand of tot het minimumbedrag van €50,00 is bereikt.

6. De vergoeding wordt binnen 5 werkdagen na het begin van een nieuwe maand uitgekeerd mits voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden.

7. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van bankgegevens en/of PayPal gegevens.

Artikel 7 – Slotbepalingen

1. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van eventuele belastingen.

2. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor transactiekosten of andere kosten gerelateerd aan het ontvangen van de betalingen.

3. Maatos is gerechtigd om eventueel aanvullende gegevens of documentatie op te vragen om een affiliate aanvraag goed te keuren of zolang als dat de Affiliate aangemeld is bij Maatos. Indien de opgevraagde informatie niet binnen een redelijk termijn wordt aangeleverd is Maatos gerechtigd om de Affiliate af te wijzen of de Affiliate te deactiveren.

4. Maatos heeft het recht om een Affiliate account stop te zetten indien deze meer dan 12 maanden geen nieuwe gebruikers heeft aangebracht

5. Maatos heeft het recht om deelname als Affiliate stop te zetten en eventuele vergoedingen niet uit te keren indien in strijd met de Affiliate voorwaarden, Algemene voorwaarden of als affiliate enig handelen dat illegaal, onbehoorlijk of oneerlijk uitvoert.