Plan van aanpak voor jouw cursussite? 🚀

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Maatos die van toepassing zijn als u als cursist of koper de website van Maatos gebruikt. Maatos raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.

Onze identiteit

Maatos B.V.
Hommelbrink 6
8051PV Hattem
Gelderland, Nederland
(let op, géén bezoekadres)

Contact

E-mailadres: support@maatos.nl
KvK-nummer: 73843938

Artikel 1 – Definities

 1. Maatos B.V. stelt zich ten doel het aanbieden van een online platform waarop Instructeurs hun eigen cursussen en trainingen kunnen geven via eigen Academy’s. Maatos verzorgt het systeem en de techniek en daarnaast levert Maatos op maat gemaakte trajecten en support/advies tegen betaling.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Maatos mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers of ingeschakelde derden.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder Instructeur verstaan: degene die een abonnement afsluit met Maatos en die via een eigen Academy eigen cursussen en trainingen kan geven. 
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder Academy verstaan: het online platform waarop Instructeur eigen cursussen en trainingen kan geven en/of verkopen aan Eindgebruiker.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder Eindgebruiker verstaan: degene die via een Academy gebruik maakt van de cursussen en trainingen van de Instructeur.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder Gebruikers verstaan: degenen die gebruik maken van het platform of die het platform bezoeken. De Instructeurs en de Eindgebruikers vallen hier mede onder.
 7. In deze algemene voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: het abonnement dat afgesloten wordt tussen Instructeur en Maatos. 
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: het aanbieden van een online platform waarop Instructeurs hun eigen cursussen en trainingen kunnen geven via eigen Academy’s, het verzorgen van het systeem en de techniek en het leveren van op maat gemaakte trajecten en support/advies tegen betaling. 
 9. In deze algemene voorwaarden wordt onder Gebruikerscontent verstaan: de informatie die door Gebruikers geplaatst wordt op het online platform. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden worden aangegaan door en tussen Maatos en de Gebruikers en bezoekers van het platform tezamen met de privacyverklaring en andere documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen. 
 2. Door gebruik te maken van het online platform gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten waarbij Maatos Diensten aanbiedt. 
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Maatos overeengekomen.
 5. De toegang van Instructeurs tot het platform wordt ook beheerst door de Instructeurs policy. 

Artikel 3 – Gebruik van de diensten

 1. Men moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te mogen maken van het platform. Als men tussen de 13 en 18 jaar oud is moet men toestemming hebben van een ouder of voogd. Kinderen onder de 13 jaar mogen het platform niet gebruiken en mogen geen account aanmaken.

Artikel 4 – Relatie tussen Maatos, Instructeurs en Eindgebruikers

 1. Maatos is geen cursusaanbieder of onderwijsinstelling. 
 2. De Instructeurs zijn geen werknemers van Maatos.
 3. Maatos is niet verantwoordelijk voor de interacties tussen de Instructeurs en de Eindgebruikers, met uitzondering van het bieden van de technologische middelen waarmee Instructeurs hun cursussen kunnen geven.
 4. Maatos is niet aansprakelijk voor geschillen, claims, verliezen, verwondingen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de relatie tussen Instructeurs en Eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat een Eindgebruiker afhankelijk is van de informatie die door Instructeur verstrekt wordt.

Artikel 5 – Kosten omtrent Instructeurs

 1. Instructeurs mogen bij Eindgebruikers kosten in rekening brengen voor toegang tot hun cursussen.
 2. Maatos kan kosten in rekening brengen bij Instructeurs om toegang te krijgen tot bepaalde functies en functionaliteiten van het platform en de Diensten. Maatos maakt gebruik van een meerlaagse abonnementsstructuur, zoals beschreven op www.maatos.nl/prijzen/.
 3. Maatos kan transactiekosten in rekening brengen, zoals beschreven in de Instructeurs policy. 
 4. Een Instructeur krijgt geen toegang tot het deel van het platform waarvoor een vooraf betaalde vergoeding is vereist, tenzij en totdat Maatos alle door die Instructeur te betalen vergoedingen en kosten ontvangt.
 5. Instructeurs kunnen het platform 30 dagen gratis proberen. 
 6. Alle door Maatos gecommuniceerde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven. 
 7. De Instructeur heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Maatos mede te delen.
 8. Maatos heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 9. De betaling dient vooraf te geschieden middels bankoverschrijving, iDeal, creditcard, PayPal of MrCash/Bancontact. 
 10. Indien er sprake is van facturatie dan dient de factuur binnen maximaal dertig (30) dagen overgemaakt te worden. Gedurende deze dertig dagen kunnen de Diensten al geleverd worden.
 11. Indien Instructeur een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Instructeur is Maatos gerechtigd alle ten behoeve van Instructeur te verrichten Diensten met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Instructeur schadeplichtig kan worden gesteld. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Instructeur. 
 12. In geval van betalingsverzuim is Instructeur een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Maatos, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend. 
 13. Indien Maatos om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van Ă©Ă©n of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Instructeur, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.12 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 14. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Instructeur aan Maatos verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Maatos bepalend zijn, tenzij door Instructeur schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 6 – Annulering en verwijdering

 1. Instructeur kan een abonnement opzeggen via e-mail of binnen het eigen account.
 2. Maatos heeft het recht om direct op te zeggen indien er misbruik van het platform geconstateerd wordt of indien er een termijn van vier maanden is verstreken.
 3. Indien de Academy van Instructeur wordt opgeheven, behoudt Maatos zich recht voor om de daarop geplaatste content te bewaren in backups of op het online platform voor intern gebruik of andere doeleinden.  
 4. Indien er een online platform gemaakt is en daar niet voor betaald is, dan heeft Maatos het recht het platform verwijderen. Maatos heeft geen verplichting om dit automatisch te doen, tenzij hier expliciet om gevraagd wordt.
 5. Een account kan op elk gewenst moment door Gebruiker verwijderd worden. Indien het account verwijderd is, is de cursusinhoud mogelijk niet meer beschikbaar. Maatos is niet verantwoordelijk voor het verlies van dergelijke inhoud.
 6. Indien een account of Academy wordt stopgezet dan behoudt Maatos zich het recht voor om de inhoud volledig te verwijderen. Dit betreft onder andere de content, persoonsgegevens, opgeslagen data en/of eventuele andere gegevens.

Artikel 7 – Gebruikerscontent

 1. Maatos controleert of bewaakt de gebruikerscontent niet en garandeert op geen enkele manier de inhoud, betrouwbaarheid, validiteit, nauwkeurigheid of de waarheidsgetrouwheid van dergelijke gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die wordt gepresenteerd via de cursussen.
 2. Door het platform te gebruiken kunnen Gebruikers worden blootgesteld aan gebruikerscontent die zij als aanstootgevend of onfatsoenlijk beschouwen. Maatos heeft niet de verantwoordelijkheid om dergelijke inhoud van Gebruikers weg te houden en is niet aansprakelijk voor toegang tot of gebruik van enige gebruikerscontent.
 3. Het plaatsen, lezen en gebruiken van de content komt volledig voor eigen risico van Gebruiker.
 4. Hoewel Maatos niet verplicht is om dit te doen, heeft Maatos wel absolute discretie om gebruikerscontent die op het platform is geplaatst of is opgeslagen te verwijderen, te screenen of te bewerken en dit kan op elk moment en om elke reden.
 5. Maatos beschikt niet over het eigendom van de gebruikerscontent, maar heeft wel het recht om de gebruikerscontent te gebruiken voor zover nodig om het platform te exploiteren en de Diensten te leveren, nu en in de toekomst. 
 6. Maatos beschikt over het recht om de content te gebruiken, te redistribueren, aan te passen en te publiceren. Dit met als doel om het beschikbaar te kunnen stellen aan eindgebruikers van instructeurs. De content wordt niet door Maatos ingezet voor eigen commerciële doeleinden, tenzij dit schriftelijk is overeenkomsten.
 7. Het online platform kan links naar derden bevatten. Indien Gebruiker klikt op deze links of gebruik maakt van informatie via deze links dan is dat volledig op eigen risico van Gebruiker. Deze bepaling wordt nader toegelicht in de privacyverklaring.
 8. Als een Gebruiker van mening is dat zijn eigen gebruikerscontent in strijd is met wet- of regelgeving, onnauwkeurig is of een risico vormt voor welke derde partij dan ook, dan is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om stappen te ondernemen die hij noodzakelijk acht.
 9. Als een Gebruiker van mening is dat andere content in strijd is met enige wet- of regelgeving, dan dient Gebruiker dit te melden aan Instructeur. Aanklachten dienen verhaald te worden op Instructeur.

Artikel 8 – Verplichtingen Gebruikers

 1. Onder de voorwaarde dat Gebruikers voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, wordt Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht en licentie op toegang tot en gebruik van de Diensten en het platform gegeven.
 2. Het is Gebruikers niet toegestaan om: 
 • Maatos te gebruiken als middel om te handelen strijd in met enige wet- of regelgeving.
 • Incorrecte informatie te gebruiken bij het aanmaken van een account.
 • De via de Diensten verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciĂ«le doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 • Inbreuk te maken op de rechten van Maatos en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
 • Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te omzeilen.
 • De goede naam en/of belangen van Maatos te schaden.
 • Een account op naam van een ander aan te maken. 
 • Via het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.
 • Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.
 • Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen. 
 • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
 1. Indien er problemen zijn of redenen om een claim in te dienen tegen Maatos dan dient dit binnen zes maanden te geschieden na ontdekking van het probleem of de reden.

Artikel 9 – Interactieve zones

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en Gebruiker doet dit op eigen risico. 
 2. Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten naar een derde partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd of verwelkomd worden door de derde partij (spam). 
 3. Alle informatie geplaatst door gebruiker op het online platform is niet vertrouwelijk en/of gepatenteerd. 
 4. Door gebruik te maken van het online platform stemt Gebruiker ermee in dat alles wat Gebruiker plaatst overeenkomt met (lokale) wet- of regelgeving. Gebruiker is hier zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor. 
 5. Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze algemene voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Gebruiker met betrekking tot de interactieve zones en/of het platform.
 6. Indien er zaken in strijd zijn met deze algemene voorwaarden dan bestaat er geen recht op restitutie van betaalde bedragen. 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker accepteert dat het platform, de structuur, het concept en de softwareprogramma’s behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Maatos. Dit geldt niet voor het materiaal dat geplaatst wordt door Instructeurs en Eindgebruikers.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Maatos of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Maatos. Gebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Maatos of derden in verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
 4. Het is Gebruiker en Instructeur niet toegestaan om via de Academy’s auteursrechtelijk beschermd materiaal te verspreiden of te gebruiken waardoor inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Gebruiker en Instructeur zijn aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verspreiden of het gebruiken van dit materiaal, inclusief eventuele gerechtelijke kosten. 
 5. Maatos probeert het auteursrecht zo veel mogelijk te beschermen, maar Maatos is niet verantwoordelijk voor het verspreide of gebruikte materiaal. Indien men het idee heeft dat er inbreuk wordt gemaakt op beschermd materiaal dan kan men contact opnemen via de e-mail. 
 6. Indien Maatos een claim krijgt van onrechtmatig gebruik dan krijgt Gebruiker de kans om hier op te reageren. Als Maatos van mening is dat de claim gerechtvaardigd is dan verwijdert Maatos de gebruikerscontent. 
 7. Indien Gebruiker Maatos tips, tricks of aanbevelingen geeft dan mag Maatos deze rechten vrij gebruiken, zonder enige vorm van vergoeding of erkenning voor hetgeen geleverd is. Gebruiker ziet af van een claim met betrekking tot vergoeding of eigendom van hetgeen op het online platform geplaatst is.  

Artikel 11 – Fouten en correcties

 1. Maatos behoudt zich het recht voor om het platform en alle diensten of het materiaal wat Maatos op het platform aanbiedt naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen.
 2. Maatos kan de toegang van Gebruikers tot sommige delen van het platform of het gehele platform beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij schending van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Disclaimer website

 1. Door www.maatos.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Maatos kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van de website is door Maatos zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Maatos zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van Diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Maatos is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Handelingen die u op basis van de website of de door Maatos verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Maatos tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Maatos dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar support@maatos.nl.    
 2. U mag de website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Maatos of die van licentiegevers. Maatos behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van de website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via support@maatos.nl aanvragen.  
 3. Mocht het zo zijn dat Maatos per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Maatos weten via support@maatos.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Maatos verplicht is tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Maatos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Maatos kenbaar behoorde te zijn.
 2. Maatos garandeert niet dat het platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Maatos is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de Diensten.
 3. Maatos is niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.
 4. Maatos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op het platform en de schade die daaruit voortvloeit.
 5. Maatos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het materiaal wat door Instructeurs of Eindgebruikers op het platform wordt geplaatst.
 6. Maatos is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het platform.
 7. Maatos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Gebruiker.
 8. Maatos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 9. Maatos is nooit verantwoordelijk voor het verlies van gegevens en Maatos kan daartoe niet aansprakelijk gesteld worden door Gebruiker. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het opslaan van benodigde kopieën en back-ups van materialen. 
 10. Maatos is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14. 
 11. Gebruiker vrijwaart Maatos voor alle aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 12. Indien Maatos aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Maatos’ verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 13. De aansprakelijkheid van Maatos is beperkt tot het bedrag dat betaald is in de laatste drie maanden. 
 14. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maatos.
 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 13 het gevolg is van overmacht, zal Maatos niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maatos waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Maatos zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Maatos of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Maatos overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Maatos heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 15 – Uitsluiting garanties

 1. Maatos sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het platform van Maatos en haar Diensten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Maatos kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17 – Identiteit van Maatos

 1. Maatos BV is geregistreerd bij de KvK onder nummer 73843938 en draagt het volgende BTW identificatienummer: NL859683722B01. Maatos B.V. is statutair gevestigd aan de Hommelbrink 6 (8051PV) te Hattem.
 2. Maatos is per e-mail te bereiken via support@maatos.nl. 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Maatos en Instructeur / Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Maatos en Instructeur mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 19 – Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Maatos. Maatos kan de algemene voorwaarden wijzigen en herzien. 
 2. Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht wanneer ze geplaatst worden en ze zijn daarna van toepassing op de toegang tot en gebruik van het platform.

Artikel 20 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op maatos.nl/algemene-voorwaarden/.

Maak betere cursussen. Verkoop meer cursussen.

Trends, tools en tips: we sturen je om de week de updates die je nodig hebt. Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Zijn al je vragen beantwoord?

Een eigen online cursus en website maken is niet niks. Wij zijn er graag voor je. Neem gerust even contact met ons op dan kijken we (geheel vrijblijvend) of we je verder kunnen helpen. 

Betere cursussen maken en meer verkopen?

Schrijf je in voor onze updates en ontvang wekelijks de beste tips, tools en trends in jouw inbox