Instructeur Policy

Instructeur Policy

Deze Instructeurs policy, die is opgenomen in en onderworpen aan de algemene voorwaarden van Maatos, beschrijft de voorwaarden en bepalingen waaronder Instructeurs cursussen kunnen geven aan Eindgebruikers via het platform.

Onze identiteit

Maatos B.V.
Hommelbrink 6
8051PV, Hattem
Gelderland, Nederland
(let op, géén bezoekadres)

Contact

Telefoonnummer: 085 130 15 47
E-mailadres: info@maatos.nl
KvK-nummer: 73843938

Artikel 1 – Relatie met Maatos, Instructeurs en Eindgebruikers

1. Men moet minstens 18 jaar oud zijn om in aanmerking te komen om Instructeur te zijn. Indien men tussen de 13 en 18 jaar oud is dient men toestemming te hebben van een ouder of voogd om Instructeur te zijn. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het platform niet gebruiken en mogen geen account aanmaken.

2. Instructeurs zijn geen werknemers van Maatos.

3. Het voortdurende gebruik van de Diensten en de toegang tot het platform, inclusief het vermogen om cursussen te geven, is afhankelijk van de naleving van de algemene voorwaarden van Maatos en deze Instructeurs policy. Maatos kan de mogelijkheid van Instructeurs om gebruik te maken van de Diensten op elk moment ontnemen.

4. Instructeur erkent en gaat ermee akkoord dat hij geen exclusieve aanspraak kan maken op een bepaald onderwerp of studieprogramma door een bepaalde cursus in het verleden of in het heden via het platform aan te bieden.

5. Instructeur zal op een professionele manier samenwerken met andere Instructeurs.

6. Instructeur zal zich nooit bemoeien met andere Instructeurs of anderszins voorkomen dat andere Instructeurs hun cursussen aanbieden via het platform.

7. Instructeur stemt ermee in om Maatos te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit enige schending of een schending door Instructeur of die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van informatie over Eindgebruiker door Instructeur.

Artikel 2 – Cursussen

1. Door gebruik te maken van het platform van Maatos reflecteert het gedrag van Instructeurs en de kwaliteit van de cursussen van Instructeurs op Maatos. Instructeurs moeten responsief zijn en een redelijke mate van service bieden aan Eindgebruikers.

2. De cursussen, het studieprogramma en het verstrekte materiaal mogen geen verband houden met: illegaal gedrag; geweld of seksueel expliciete inhoud; vervaardiging of gebruik van een wapen; bevorderen van haatzaaien; opzettelijk misleiden, bedriegen, vernederen of schaden van een persoon of entiteit; of wat dan ook wat Maatos naar eigen goeddunken aanstootgevend of ongepast vindt.

3. In verband met het doceren van een cursus of het aanbieden van studiemateriaal mag Instructeur geen ongepaste, beledigende, racistische, haatdragende, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreukmakende, lasterlijke of smadelijke inhoud of informatie verstrekken, uitzenden of verspreiden.

4. Instructeur is als enige verantwoordelijk voor de content die geüpload, verzonden of geplaatst wordt op het platform of die gebruikt, aangeboden of verspreid wordt door middel van het onderwijzen van de cursussen.

5. De cursussen, inclusief een gedeelte van het studieprogramma of het verstrekte materiaal mogen geen inbreuk maken op of ongeoorloofd zijn voor octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij.

6. Voor alle content die Instructeur verstrekt in verband met de Cursussen, staat Instructeur er voor in dat hij over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen voor het gebruik van dergelijk materiaal beschikt.

Artikel 3 – Betaling van cursussen

1. Eindgebruikers mogen op basis van een abonnement op één cursus of op alle cursussen.

2. Instructeurs mogen op basis van éénmalige betaling of op basis van een betaalplan de cursussen verkopen.

3. Het is aan Instructeur om de juiste BTW te berekenen.

4. Instructeurs kunnen de betalingen integreren via Mollie, via directe bankoverschrijving of door gebruik te maken van het Maatos betaalsysteem.

5. Bij het Maatos betaalsysteem wordt 5% aan transactiekosten gerekend. Maatos betaalt één keer per maand tussen de 1e en de 5e van de maand uit met een vertraging van 31 dagen in verband met claims van Gebruikers.

6. Instructeurs zijn bij het Maatos betaalsysteem verplicht om een annulering binnen 30 dagen terug te storten aan de Eindgebruiker zonder opgaaf van reden. Maatos houdt dan automatisch de transactiekosten in, evenals eventuele andere kosten. Dit geldt niet voor abonnementsgelden, want deze dienen direct te worden afgerekend.

7. Indien Eindgebruiker een chargeback doet (creditcard of incasso) dan zal Maatos 15 euro administratiekosten in rekening brengen bij Instructeur, tenzij Instructeur toch gelijk heeft en de betaling door Eindgebruiker wel moet plaatsvinden.

8. Indien Instructeur kiest voor integratie via Mollie dan vervalt de verplichting om geld binnen 30 dagen terug te storten. Het is aan Instructeur zelf om hiervoor te kiezen.

9. Service die hoort bij Mollie valt niet binnen de dienstverlening van of de relatie met Maatos. Er zijn dan geen transactiekosten die in rekening gebracht worden door Maatos.

10. Het is Maatos toegestaan om betaalde cursussen toegankelijk te blijven houden voor Eindgebruikers die er eerder voor hebben betaald of die er voor zijn ingeschreven.

11. Eindgebruikers die zich inschrijven voor een cursus zijn zowel Gebruikers van Maatos als klanten van Instructeur. Hun gegevens worden dan ook behandeld zoals in de privacyverklaring beschreven.

Artikel 4 – Rechten

1. Maatos geeft Instructeur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en het platform.

2. Dit recht eindigt wanneer de Instructeur of Maatos het abonnement beëindigt of wanneer Maatos de toegang tot het platform stopzet.

3. Maatos behoudt het eigendom van softwaretoepassingen en Diensten.

Artikel 5 – Gebruikerscontent

1.Maatos beschikt niet over het eigendom van de gebruikerscontent, maar heeft wel het recht om de gebruikerscontent te gebruiken voor zover nodig om het platform te exploiteren en de Diensten te leveren, nu en in de toekomst.

2. Instructeurs verlenen toestemming aan Maatos om het gebruik van Diensten in de gaten te houden. Dit geschiedt onder meer zodat Maatos de Diensten kan onderwerpen aan een kwaliteitscontrole, om ondersteuning te bieden en om het platform en de Diensten te promoten.

Artikel 6 – Wijzigingen Instructeurs policy

1.Deze Instructeurs policy is opgesteld door Maatos. Maatos kan de Instructeurs policy wijzigen en herzien.

2. Alle wijzigingen in de Instructeurs policy zijn onmiddellijk van kracht wanneer ze geplaatst worden en ze zijn daarna van toepassing op de toegang tot en gebruik van het platform.

Artikel 7 – Slotbepalingen

1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.maatos.nl/algemene-voorwaarden/.

2. Deze instructeur policy is te vinden op www.maatos.nl/instructeur-policy/.